Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti Ing.Miroslav Hartmann,HMH-servis ,pre kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu  www.creativdekor.sk.

Článok 1

Základné ustanoveniakúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. občianskeho zákonníka a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácií.

Predávajúcim tovaru a služieb je Ing.Miroslav Hartmann, HMH - servis , V Potokoch 401, 01302 Gbeľany, IČO: 333 77 031, IČDPH:SK 1020532997 , živ.reg.č.511-3726,(ďalej iba dodávateľ).

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočniť fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Dodávateľ zverejňuje zoznam produktov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi produkty objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.creativdekor.sk (ďalej iba E-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v E-shope. Odoslaním objednávky formou E-shopu, zákazník vyjadruje súhlas s VOP v plnom rozsahu.

Článok 2

Informácie o tovare a cene.

Kúpna cena tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom E-shopu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena je konečná vrátane 20% DPH (predávajúci je plátcom DPH).

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/ znížiť) cenu tovaru uvedenú v E-shope s tým, že nové ceny tovaru sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa v E-shope objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná (napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od obvyklej ceny, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0 €), predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za korektnú cenu. Ak kupujúci v tomto prípade s korektnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Pri nákupe v E-shope nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav.

Článok 3

Objednanie tovaru.

Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu E-shopu si zákazník objednáva postupom uvedeným v sekcii "Ako nakupovať?".

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky povinné údaje alebo vyplnil registračný formulár nekorektne.Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

Kupujúci je povinný v procese vykonávania objednávky sledovať všetky upozornenia systému , aby si správne zvolil  dopravu a platbu v zmysle ustanovenia  "Doprava a platba".

Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa a potvrdením súhlasu so VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

Článok 4

Potvrdenie objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v emailovej správe od predávajúceho.V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom emailovej správy zaslanej na adresu cd@creativdekor.sk.

V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 20% - 50% z celkovej sumy objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je max. 8 týždňov resp. podľa dohody . Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 20%-50% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

Článok 5

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu - faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal. V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade E-shop), má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie korektne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tejto doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu korektne vrátený kompletný, nepoškodený a nepoužívaný tovar v pôvodnom stave a podľa možnosti v pôvodnom obale aj s visačkami so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa - pri tovare na objednávku ( nábytok a pod.).

Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je dokladom k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku stornuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú  za tovar prevodom na účet kupujúceho. Poštovné a balné nevraciame.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Článok 6

Platobné podmienky.

Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníka prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí poštovému doručovateľovi pri prevzatí zásielky.

V prípade platby prevodom na účet - platba vopred, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky a doručení podkladov na úhradu (faktúru ), najneskôr však do 3 pracovných dní.

Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho sumy, pod čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy tovaru vrátane príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, dodávateľ má právo predmetnú objednávku stornovať.

Článok 7

Podmienky dodania tovaru.

Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi a pri platbe prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru emailom.

Spôsoby dopravy tovaru sú uvedené v nasledujúcej  sekcii doprava a platba

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Zásielka s tovarom obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochranou páskou predávajúceho. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si sumy za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať korektne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi. Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.). Pokiaľ nebude objednávka, ktorá je zaslaná zákazníkovi na dobierku prevzatá, alebo bude vrátená z dôvodu, ktorý zavinil zákazník, bude v každom prípade požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok 10 EUR

 

 

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia.

Pri nákupe tovaru na www.creativdekor.sk sa predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením do www.creativdekor.sk. predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.creativdekor.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.creativdekor.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP, kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.creativdekor.sk.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

 

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr .

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na cd@creativdekor.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

 

 

 

 

Formulár_na_odstúpenie_od_kúpnej zmluvy

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookies. Ďalším prechádzaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.